جمعه 14 خرداد 1395 ساعت 16:05

پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متأسفم. او آلزایمر دارد.

Pdvlvn fh hknUi 'tj: odgd ljNstl. hU Hgchdlv nhvn. Pdvlvn uhar Pdvlvn fh hknUi 'tj: odgd ljNstl. hU Hgchdlv nhvn.

تصویر خبر
پیرمرد-عاشق