جمعه 14 خرداد 1395 ساعت 20:02

روی ان را می توانیم با فلفل دلمه ای و فلفل قرمز باقی مانده تزئین می کنیم. غذا آماده سرو است.

vUd hk vh ld jUhkdl fh tgtg ngli hd U tgtg rvlc fhrd lhkni jcmdk ld ;kdl. ybh Hlhni svU hsj. sUP OUOi U bvj jhci fh adv vUd hk vh ld jUhkdl fh tgtg ngli hd U tgtg rvlc fhrd lhkni jcmdk ld ;kdl. ybh Hlhni svU hsj.

تصویر خبر
سوپ-جوجه-و-ذرت-تازه-با-شیر