شنبه 15 خرداد 1395 ساعت 10:05

اجاق را روشن کنید و اجازه بدهید درمدتی که شما بقیه ظرف‌ها رو می شویید آب و جوش‌شیرین با هم بجوشد.

hOhr vh vUak ;kdn U hOhci fnidn nvlnjd ;i alh frdi zvt‌ih vU ld aUddn Hf U OUa‌advdk fh il fOUan. shni‌jvdk vhi fvhd asjaU jhfi ‌d sUoji hOhr vh vUak ;kdn U hOhci fnidn nvlnjd ;i alh frdi zvt‌ih vU ld aUddn Hf U OUa‌advdk fh il fOUan.

تصویر خبر
ساده-ترین-راه-برای-شستشو-تابه--ی-سوخته
برچسب های مرتبط: