شنبه 15 خرداد 1395 ساعت 22:34

زوج خوشبخت، زوجی هستند که به علایق و سرگرمی های یکدیگر توجه نشان بدهند.

cUO oUafojT cUOd isjkn ;i fi ughdr U sv'vld ihd d;nd'v jUOi kahk fnikn. uhnj ihd oUfd ;i ilsvjhk vh uhar jhk ld ;kn cUO oUafojT cUOd isjkn ;i fi ughdr U sv'vld ihd d;nd'v jUOi kahk fnikn.

تصویر خبر
عادت-های-خوبی-که-همسرتان-را-عاشق-تان-می-کند