چهارشنبه 19 خرداد 1395 ساعت 13:48

به فروشنده خانم با تجربه در فروشگاه خانه روسری در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه خانه روسری در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl fh jOvfi nv tvUa'hi ohki vUsvd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki vUsvd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki vUsvd nv lain fi tvUakni ohkl fh jOvfi nv tvUa'hi ohki vUsvd nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki vUsvd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-خانه-روسری-در-مشهد
برچسب های مرتبط: