شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 13:26

ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران با قرارداد یک شرکت ایرانی و یک شرکت چینی برای نخستین بار بدون نیاز به کشور واسط امکان پذیر شد.

hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fh rvhvnhn d; av;j hdvhkd U d; av;j Idkd fvhd kosjdk fhv fnUk kdhc fi ;aUv Uhsx hl;hk Pbdv an. hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk hl;hkPbdv an hvshg lsjrdl lvsUghj Psjd fi hdvhk fh rvhvnhn d; av;j hdvhkd U d; av;j Idkd fvhd kosjdk fhv fnUk kdhc fi ;aUv Uhsx hl;hk Pbdv an.

تصویر خبر
ارسال-مستقیم-مرسولات-پستی-به-ایران-امکانپذیر-شد
برچسب های مرتبط: