شنبه 22 خرداد 1395 ساعت 16:41

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه جزئیات سومین مرحله طرح معافیت مشمولان غایب از خدمت را اعلام کرد. نوشته جزئیات طرح جریمه مشمولان غایب از خدمت اعلام شد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

luhUk Uzdti ulUld tvlhknid hkjzhld hsjhk ;vlhkahi Ocmdhj sUldk lvpgi xvp luhtdj lalUghk yhdf hc onlj vh hughl ;vn. kUaji Ocmdhj xvp Ovdli lalUghk yhdf hc onlj hughl an hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. Ocmdhj xvp Ovdli lalUghk yhdf hc onlj hughl an luhUk Uzdti ulUld tvlhknid hkjzhld hsjhk ;vlhkahi Ocmdhj sUldk lvpgi xvp luhtdj lalUghk yhdf hc onlj vh hughl ;vn. kUaji Ocmdhj xvp Ovdli lalUghk yhdf hc onlj hughl an hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
جزئیات-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-از-خدمت-اعلام-شد