سه شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 05:42

نوشیدن آب‌ خنک به صورت ناشتا و با معده خالی به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می‌کند. در واقع وقتی آب خنک را ناشتا می‌نوشید بدن برای متعادل کردن دمای داخلی خود، کالری بیشتری می‌سوزاند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kUadnk Hf‌ ok; fi wUvj khajh U fh luni ohgd fi htchda sUoj U shc fnk ;l; ld‌;kn. nv Uhru Urjd Hf ok; vh khajh ld‌kUadn fnk fvhd ljuhng ;vnk nlhd nhogd oUnT ;hgvd fdajvd ld‌sUchkn. 6 vhc d; ckn'd shgl kUadnk Hf‌ ok; fi wUvj khajh U fh luni ohgd fi htchda sUoj U shc fnk ;l; ld‌;kn. nv Uhru Urjd Hf ok; vh khajh ld‌kUadn fnk fvhd ljuhng ;vnk nlhd nhogd oUnT ;hgvd fdajvd ld‌sUchkn.

تصویر خبر
6-راز-یک-زندگی-سالم
برچسب های مرتبط: