سه شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 05:42

نوشیدن آب‌ خنک به صورت ناشتا و با معده خالی به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می‌کند. در واقع وقتی آب خنک را ناشتا می‌نوشید بدن برای متعادل کردن دمای داخلی خود، کالری بیشتری می‌سوزاند.

kUadnk Hf‌ ok; fi wUvj khajh U fh luni ohgd fi htchda sUoj U shc fnk ;l; ld‌;kn. nv Uhru Urjd Hf ok; vh khajh ld‌kUadn fnk fvhd ljuhng ;vnk nlhd nhogd oUnT ;hgvd fdajvd ld‌sUchkn. 6 vhc d; ckn'd shgl kUadnk Hf‌ ok; fi wUvj khajh U fh luni ohgd fi htchda sUoj U shc fnk ;l; ld‌;kn. nv Uhru Urjd Hf ok; vh khajh ld‌kUadn fnk fvhd ljuhng ;vnk nlhd nhogd oUnT ;hgvd fdajvd ld‌sUchkn.

تصویر خبر
6-راز-یک-زندگی-سالم
برچسب های مرتبط: