سه شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 17:06

طبق تحقیقاتی که اخیرا صورت گرفته جو دوسر در کاهش کلسترول خون تاثیر بسیار مثبتی دارد و بدین منظور باید جو دوسر را بدون اینکه سبوس آن گرفته شده باشد مصرف گردد.

xfr jprdrhjd ;i hodvh wUvj 'vtji OU nUsv nv ;hia ;gsjvUg oUk jhedv fsdhv lefjd nhvn U fndk lkzUv fhdn OU nUsv vh fnUk hdk;i sfUs Hk 'vtji ani fhan lwvt 'vnn. ۱۵ luOci nvlhkd fhUv k;vnkd OU nUsv xfr jprdrhjd ;i hodvh wUvj 'vtji OU nUsv nv ;hia ;gsjvUg oUk jhedv fsdhv lefjd nhvn U fndk lkzUv fhdn OU nUsv vh fnUk hdk;i sfUs Hk 'vtji ani fhan lwvt 'vnn.

تصویر خبر
۱۵-معجزه-درمانی-باور-نکردنی-جو-دوسر