چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 17:04

ویتامین A در هویج، کاهو و اسفناج و ویتامین b در سبوس غلات و جوانه گندم و ویتامین c در لبو و پرتقال و گریپ فرود موجود است.

Udjhldk A nv iUdOT ;hiU U hstkhO U Udjhldk b nv sfUs yghj U OUhki 'knl U Udjhldk c nv gfU U Pvjrhg U 'vdP tvUn lUOUn hsj. fh lwvt hdk Udjhldk‌ih PUsjd ahnhf nhaji fhadn Udjhldk A nv iUdOT ;hiU U hstkhO U Udjhldk b nv sfUs yghj U OUhki 'knl U Udjhldk c nv gfU U Pvjrhg U 'vdP tvUn lUOUn hsj.

تصویر خبر
با-مصرف-این-ویتامین-ها-پوستی-شاداب-داشته-باشید