چهارشنبه 9 تیر 1395 ساعت 10:57

یک شرکت پخش با ۱۴ سال سابقه فعالیت در بیرجند به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه با روابط عمومی ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه در بیرجند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; av;j Poa fh ۱۴ shg shfri tuhgdj nv fdvOkn fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi fh vUhfx ulUld ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv fdvOkn d; av;j Poa fh ۱۴ shg shfri tuhgdj nv fdvOkn fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi fh vUhfx ulUld ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-در-بیرجند