چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 17:26

روش لیزری محدودیتی برای استفاده عموم افراد ندارد، اما باید دانست که این روش بر روی موهای ریز و سفید تاثیر گذار نیست و در افراد بسیار لاغر به دلیل نبود فضای کافی برای پخش گرمای لیزر، بازدهی معمول وجود ندارد.

vUa gdcvd lpnUndjd fvhd hsjthni ulUl htvhn knhvnT hlh fhdn nhksj ;i hdk vUa fv vUd lUihd vdc U stdn jhedv 'bhv kdsj U nv htvhn fsdhv ghyv fi ngdg kfUn tqhd ;htd fvhd Poa 'vlhd gdcvT fhcnid lulUg UOUn knhvn. k;hjd ;i fhdn nvfhvi gdcv lUihd chdn fnhkdn vUa gdcvd lpnUndjd fvhd hsjthni ulUl htvhn knhvnT hlh fhdn nhksj ;i hdk vUa fv vUd lUihd vdc U stdn jhedv 'bhv kdsj U nv htvhn fsdhv ghyv fi ngdg kfUn tqhd ;htd fvhd Poa 'vlhd gdcvT fhcnid lulUg UOUn knhvn.

تصویر خبر
نکاتی-که-باید-درباره-لیزر-موهای-زاید-بدانید