چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 17:26

روش لیزری محدودیتی برای استفاده عموم افراد ندارد، اما باید دانست که این روش بر روی موهای ریز و سفید تاثیر گذار نیست و در افراد بسیار لاغر به دلیل نبود فضای کافی برای پخش گرمای لیزر، بازدهی معمول وجود ندارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUa gdcvd lpnUndjd fvhd hsjthni ulUl htvhn knhvnT hlh fhdn nhksj ;i hdk vUa fv vUd lUihd vdc U stdn jhedv 'bhv kdsj U nv htvhn fsdhv ghyv fi ngdg kfUn tqhd ;htd fvhd Poa 'vlhd gdcvT fhcnid lulUg UOUn knhvn. k;hjd ;i fhdn nvfhvi gdcv lUihd chdn fnhkdn vUa gdcvd lpnUndjd fvhd hsjthni ulUl htvhn knhvnT hlh fhdn nhksj ;i hdk vUa fv vUd lUihd vdc U stdn jhedv 'bhv kdsj U nv htvhn fsdhv ghyv fi ngdg kfUn tqhd ;htd fvhd Poa 'vlhd gdcvT fhcnid lulUg UOUn knhvn.

تصویر خبر
نکاتی-که-باید-درباره-لیزر-موهای-زاید-بدانید