شنبه 19 تیر 1395 ساعت 12:21

اسلام آباد - ایرنا - 'عبدالستار ایدهی'، نام و شخصیتی محبوب نزدم مردم پاکستان و پیرمردی که به نیکوکاری و انجام فعالیت ها و خدمات اجتماعی در جهت رفاه حال محرومین پاکستان مشهور بود، شب گذشته و پس از چند هفته بستری شدن در بیمارستان، در سن 92 سالگی دیده از جهان فروبست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsghl Hfhn - hdvkh - 'ufnhgsjhv hdnid'T khl U aowdjd lpfUf kcnl lvnl Ph;sjhk U Pdvlvnd ;i fi kd;U;hvd U hkOhl tuhgdj ih U onlhj hOjlhud nv Oij vthi phg lpvUldk Ph;sjhk laiUv fUnT af 'baji U Ps hc Ikn itji fsjvd ank nv fdlhvsjhkT nv sk 92 shg'd ndni hc Oihk tvUfsj. lvn kd;U;hv U Iivi lpfUf rav trdv Ph;sjhk nv'baj hsghl Hfhn - hdvkh - 'ufnhgsjhv hdnid'T khl U aowdjd lpfUf kcnl lvnl Ph;sjhk U Pdvlvnd ;i fi kd;U;hvd U hkOhl tuhgdj ih U onlhj hOjlhud nv Oij vthi phg lpvUldk Ph;sjhk laiUv fUnT af 'baji U Ps hc Ikn itji fsjvd ank nv fdlhvsjhkT nv sk 92 shg'd ndni hc Oihk tvUfsj.

تصویر خبر
مرد-نیکوکار-و-چهره-محبوب-قشر-فقیر-پاکستان-درگذشت
برچسب های مرتبط: