چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 16:29

استاندار اردبیل گفت: اگر بخواهیم کشاورزی نقش توسعه‌ای در استان اردبیل ایفا کند باید به سمت صنایع تبدیلی برویم؛ به طوری که از دانشگاه محقق اردبیلی خواسته‌ایم رشته صنایع تبدیلی و بسته بندی را در این دانشگاه ایجاد کند.

hsjhknhv hvnfdg 'tj: h'v foUhidl ;ahUvcd kra jUsui‌hd nv hsjhk hvnfdg hdth ;kn fhdn fi slj wkhdu jfndgd fvUdlY fi xUvd ;i hc nhka'hi lprr hvnfdgd oUhsji‌hdl vaji wkhdu jfndgd U fsji fknd vh nv hdk nhka'hi hdOhn ;kn. qvUvj hdOhn vaji‌ihd jpwdgd wkhdu jfndgd U fsji fknd nv nhka'hi hvnfdg hsjhknhv hvnfdg 'tj: h'v foUhidl ;ahUvcd kra jUsui‌hd nv hsjhk hvnfdg hdth ;kn fhdn fi slj wkhdu jfndgd fvUdlY fi xUvd ;i hc nhka'hi lprr hvnfdgd oUhsji‌hdl vaji wkhdu jfndgd U fsji fknd vh nv hdk nhka'hi hdOhn ;kn.

تصویر خبر
ضرورت-ایجاد-رشته-های-تحصیلی-صنایع-تبدیلی-و-بسته-بندی-در-دانشگاه-اردبیل