یکشنبه 23 شهریور 1393 ساعت 17:32

برای انجام این تحقیق 54 نفر با میانگین سنی 30 سال مورد بررسی قرار گرفتند. ساعاتی که در معرض آفتاب بودند، میزان خواب، تغذیه و فعالیت بدنی این گروه ارزیابی شد.

fvhd hkOhl hdk jprdr 54 ktv fh ldhk'dk skd 30 shg lUvn fvvsd rvhv 'vtjkn. shuhjd ;i nv luvq Htjhf fUnknT ldchk oUhfT jybdi U tuhgdj fnkd hdk 'vUi hvcdhfd an. fh kUv oUvadn ghyv aUdn! fvhd hkOhl hdk jprdr 54 ktv fh ldhk'dk skd 30 shg lUvn fvvsd rvhv 'vtjkn. shuhjd ;i nv luvq Htjhf fUnknT ldchk oUhfT jybdi U tuhgdj fnkd hdk 'vUi hvcdhfd an.

تصویر خبر
با-نور-خورشید-لاغر-شوید-