یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 17:50

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در این کمیسیون خبر داد و گفت که در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح استخدام کارگزاران بیمه صندوق کشاورزی مشخص می‌شود.

d; uqU ;ldsdUk hOjlhud lOgs hc jwUdf ;gdhj xvp juddk j;gdt ;hv'chvhk fdli ;ahUvcd nv hdk ;ldsdUk ofv nhn U 'tj ;i nv wUvj jwUdf kihdd Ocmdhj hdk xvp hsjonhl ;hv'chvhk fdli wknUr ;ahUvcd laow ld‌aUn. jwUdf ;gdhj xvp juddk j;gdt ;hv'chvhk fdli ;ahUvcd d; uqU ;ldsdUk hOjlhud lOgs hc jwUdf ;gdhj xvp juddk j;gdt ;hv'chvhk fdli ;ahUvcd nv hdk ;ldsdUk ofv nhn U 'tj ;i nv wUvj jwUdf kihdd Ocmdhj hdk xvp hsjonhl ;hv'chvhk fdli wknUr ;ahUvcd laow ld‌aUn.