چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 11:04

یک روزنامه لبنانی به بازی سعودی‌ها با فریضه حج به صورت سیاسی سازی حج و تکفیر و ممانعت از حضور رقبای سیاسی خود اشاره و عربستان را به سوء مدیریت مناسک حج متهم کرد.

d; vUckhli gfkhkd fi fhcd suUnd‌ih fh tvdqi pO fi wUvj sdhsd shcd pO U j;tdv U llhkuj hc pqUv vrfhd sdhsd oUn hahvi U uvfsjhk vh fi sUM lndvdj lkhs; pO ljil ;vn. sdhsd shcd U j;tdvT fhcd suUnd‌ih fh tvdqi pO d; vUckhli gfkhkd fi fhcd suUnd‌ih fh tvdqi pO fi wUvj sdhsd shcd pO U j;tdv U llhkuj hc pqUv vrfhd sdhsd oUn hahvi U uvfsjhk vh fi sUM lndvdj lkhs; pO ljil ;vn.

تصویر خبر
سیاسی-سازی-و-تکفیر--بازی-سعودی-ها-با-فریضه-حج
برچسب های مرتبط: