چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 10:54

مهر نوشت: معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط برخورداری مشمولان غایب از معافیت کفالت را اعلام کرد.

liv kUaj: luhUk lalUghk U hlUv luhtdj ihd shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj vh hughl ;vn. avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj liv kUaj: luhUk lalUghk U hlUv luhtdj ihd shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj vh hughl ;vn.

تصویر خبر
شرایط-برخورداری-مشمولان-غایب-از-معافیت-کفالت