چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 13:34

خبرگزاری مهر: معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط برخورداری مشمولان غایب از معافیت کفالت را اعلام کرد. نوشته شرایط برخورداری مشمولان غایب از معافیت کفالت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

ofv'chvd liv: luhUk lalUghk U hlUv luhtdj ihd shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj vh hughl ;vn. kUaji avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj ofv'chvd liv: luhUk lalUghk U hlUv luhtdj ihd shclhk Uzdti ulUld khOhT avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj vh hughl ;vn. kUaji avhdx fvoUvnhvd lalUghk yhdf hc luhtdj ;thgj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
شرایط-برخورداری-مشمولان-غایب-از-معافیت-کفالت