شنبه 3 مهر 1395 ساعت 03:06

به مادرمان گفتیم که مادر جان به کسانی که می‌خواهند پیکر پدر را بازگردانند، بگویید ما راضی نیستیم که یک ریالی از پول بیت‌المال صرف این گروه خبیث(داعش» شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi lhnvlhk 'tjdl ;i lhnv Ohk fi ;shkd ;i ld‌oUhikn Pd;v Pnv vh fhc'vnhkknT f'Uddn lh vhqd kdsjdl ;i d; vdhgd hc PUg fdj‌hglhg wvt hdk 'vUi ofde(nhuaL aUn. Hovdk oUhsji svnhv aidn hs;knvd hc ilsva fi lhnvlhk 'tjdl ;i lhnv Ohk fi ;shkd ;i ld‌oUhikn Pd;v Pnv vh fhc'vnhkknT f'Uddn lh vhqd kdsjdl ;i d; vdhgd hc PUg fdj‌hglhg wvt hdk 'vUi ofde(nhuaL aUn.

تصویر خبر
آخرین-خواسته-سردار-شهید-اسکندری-از-همسرش
برچسب های مرتبط: