شنبه 8 آبان 1395 ساعت 08:58

به فروشنده خانم جهت فروشگاه لوازم خانگی در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه لوازم خانگی در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk fi tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl ohk'd nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-لوازم-خانگی-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: