یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 09:15

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم ورزشی در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم ورزشی – کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl Uvcad nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl Uvcad – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl Uvcad – ;vO fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl Uvcad nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gUhcl Uvcad – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-لوازم-ورزشی---کرج
برچسب های مرتبط: