یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 15:04

آگهی استخدام صنایع بسته بندی به بند یزد صنایع بسته بندی به بند یزد در نظر دارد جهت توسعه دفاتر ... نوشته استخدام در صنایع بسته بندی به بند یزد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

H'id hsjonhl wkhdu fsji fknd fi fkn dcn wkhdu fsji fknd fi fkn dcn nv kzv nhvn Oij jUsui nthjv ... kUaji hsjonhl nv wkhdu fsji fknd fi fkn dcn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl nv wkhdu fsji fknd fi fkn dcn H'id hsjonhl wkhdu fsji fknd fi fkn dcn wkhdu fsji fknd fi fkn dcn nv kzv nhvn Oij jUsui nthjv ... kUaji hsjonhl nv wkhdu fsji fknd fi fkn dcn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-در-صنایع-بسته-بندی-به-بند-یزد
برچسب های مرتبط: