یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 15:08

به فروشنده خانم و آقا به صورت پاره وقت جهت کار در فروشگاه خورجین در رشت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام فروشنده خانم و آقا جهت فروشگاه خورجین در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl U Hrh fi wUvj Phvi Urj Oij ;hv nv tvUa'hi oUvOdk nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl U Hrh Oij tvUa'hi oUvOdk nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl U Hrh Oij tvUa'hi oUvOdk nv vaj fi tvUakni ohkl U Hrh fi wUvj Phvi Urj Oij ;hv nv tvUa'hi oUvOdk nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl U Hrh Oij tvUa'hi oUvOdk nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-و-آقا-جهت-فروشگاه-خورجین-در-رشت