یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 09:10

گروه سلول درمانی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی با همکاری دپارتمان ایمونولوژی مرکز پزشکی دانشگاه آمستردام هلند در نظر دارند با استفاده از سلول‌های « دندریتیک» روش نوینی برای مقابله و درمان با سلول‌های سرطانی ارائه دهند.

'vUi sgUg nvlhkd PCUia;ni svxhk Psjhk Oihn nhka'hid fh il;hvd nPhvjlhk hdlUkUgUCd lv;c Pca;d nhka'hi Hlsjvnhl igkn nv kzv nhvkn fh hsjthni hc sgUg‌ihd K nknvdjd;L vUa kUdkd fvhd lrhfgi U nvlhk fh sgUg‌ihd svxhkd hvhmi nikn. jgha lprrhk hdvhkd U igknd fvhd nvlhk svxhk fh vUa sgUg nvlhkd 'vUi sgUg nvlhkd PCUia;ni svxhk Psjhk Oihn nhka'hid fh il;hvd nPhvjlhk hdlUkUgUCd lv;c Pca;d nhka'hi Hlsjvnhl igkn nv kzv nhvkn fh hsjthni hc sgUg‌ihd K nknvdjd;L vUa kUdkd fvhd lrhfgi U nvlhk fh sgUg‌ihd svxhkd hvhmi nikn.

تصویر خبر
تلاش-محققان-ایرانی-و-هلندی-برای-درمان-سرطان-با-روش-سلول-درمانی