دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 09:05

به فروشنده خانم جهت فروشگاه نان فانتزی در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه نان فانتزی در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij tvUa'hi khk thkjcd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi khk thkjcd nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi khk thkjcd nv hwtihk fi tvUakni ohkl Oij tvUa'hi khk thkjcd nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi khk thkjcd nv hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-نان-فانتزی-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: