دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 12:41

به یک فروشنده خانم جهت فروشگاه پوشاک در سیرجان نیازمندیم . متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه پوشاک در سیرجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk kdhclkndl . ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk fi d; tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk kdhclkndl . ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi PUah; nv sdvOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-پوشاک-در-سیرجان