شنبه 22 آبان 1395 ساعت 13:59

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس کودک به صورت تمام وقت در قم نیازمندیم. ساعت تماس ۱۷ ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه لباس کودک در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs ;Un; fi wUvj jlhl Urj nv rl kdhclkndl. shuj jlhs ۱۷ ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs ;Un; nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs ;Un; nv rl fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs ;Un; fi wUvj jlhl Urj nv rl kdhclkndl. shuj jlhs ۱۷ ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs ;Un; nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-لباس-کودک-در-قم
برچسب های مرتبط: