شنبه 22 آبان 1395 ساعت 15:53

به یک نفر سر کارگر خانم و چند نفر خانم جهت بسته بندی میوه جهت بسته بندی در تبریز نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام سر کارگر و نیرو جهت بسته بندی در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv sv ;hv'v ohkl U Ikn ktv ohkl Oij fsji fknd ldUi Oij fsji fknd nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl sv ;hv'v U kdvU Oij fsji fknd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl sv ;hv'v U kdvU Oij fsji fknd nv jfvdc fi d; ktv sv ;hv'v ohkl U Ikn ktv ohkl Oij fsji fknd ldUi Oij fsji fknd nv jfvdc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl sv ;hv'v U kdvU Oij fsji fknd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سر-کارگر-و-نیرو-جهت-بسته-بندی-در-تبریز
برچسب های مرتبط: