دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 09:18

شرکت سنگاپ سپهر الوند در همدان به یک طراح داخلی و دکوراسیون مسلط به نرم افزارهای ۳d و اتوکد و ... نوشته استخدام شرکت سنگاپ سپهر الوند در همدان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j sk'hP sPiv hgUkn nv ilnhk fi d; xvhp nhogd U n;UvhsdUk lsgx fi kvl htchvihd ۳d U hjU;n U ... kUaji hsjonhl av;j sk'hP sPiv hgUkn nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl av;j sk'hP sPiv hgUkn nv ilnhk av;j sk'hP sPiv hgUkn nv ilnhk fi d; xvhp nhogd U n;UvhsdUk lsgx fi kvl htchvihd ۳d U hjU;n U ... kUaji hsjonhl av;j sk'hP sPiv hgUkn nv ilnhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-شرکت-سنگاپ-سپهر-الوند-در-همدان
برچسب های مرتبط: