چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 12:24

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه موادغذایی در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه موادغذایی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lUhnybhdd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lUhnybhdd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lUhnybhdd nv ckOhk fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lUhnybhdd nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lUhnybhdd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-موادغذایی-در-زنجان