شنبه 29 آبان 1395 ساعت 11:27

به ۲ نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس به صورت تمام وقت در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ۲ ktv tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs fi wUvj jlhl Urj nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs nv ckOhk fi ۲ ktv tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs fi wUvj jlhl Urj nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-لباس-در-زنجان