دوشنبه 1 آذر 1395 ساعت 08:36

به فروشنده خانم جهت فروشگاه لوازم جانبی موبایل در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه لوازم جانبی موبایل اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl Ohkfd lUfhdg nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl Ohkfd lUfhdg hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl Ohkfd lUfhdg fi tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl Ohkfd lUfhdg nv hwtihk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gUhcl Ohkfd lUfhdg hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-لوازم-جانبی-موبایل
برچسب های مرتبط: