شنبه 6 آذر 1395 ساعت 09:00

معاون نظارت و ارزیابی دیوان عالی کشور گفت: شعبه رسیدگی کننده به پرونده زنجانی هنوز هیچ حکمی را صادر نکرده است.

luhUk kzhvj U hvcdhfd ndUhk uhgd ;aUv 'tj: aufi vsdn'd ;kkni fi PvUkni ckOhkd ikUc idI p;ld vh whnv k;vni hsj. ndUhk uhgd ;aUv idI p;ld fvhd PvUkni ckOhkd whnv k;vni hsj/ gyU p;l hunhl ckOhkd wpj knhvn luhUk kzhvj U hvcdhfd ndUhk uhgd ;aUv 'tj: aufi vsdn'd ;kkni fi PvUkni ckOhkd ikUc idI p;ld vh whnv k;vni hsj.

تصویر خبر
دیوان-عالی-کشور-هیچ-حکمی-برای-پرونده-زنجانی-صادر-نکرده-است--لغو-حکم-اعدام-زنجانی-صحت-ندارد
برچسب های مرتبط: