سه شنبه 9 آذر 1395 ساعت 11:53

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک در رشت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت در فروشگاه پوشاک در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij nv tvUa'hi PUah; nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij nv tvUa'hi PUah; nv vaj fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij nv tvUa'hi PUah; nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-در-فروشگاه-پوشاک-در-رشت