شنبه 13 آذر 1395 ساعت 16:40

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیقه عمومی گفت: مشمولان غایبی که دارای فرزند معلول ذهنی هستند، می توانند از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند.

luhUk lalUghk U hlUv luhtdj ihd shclhk Uzdri ulUld 'tj: lalUghk yhdfd ;i nhvhd tvckn lugUg bikd isjknT ld jUhkkn hc onlj Uzdti ulUld luht aUkn. luhtdj lalUghk yhdf nhvhd tvckn lugUg bikd luhUk lalUghk U hlUv luhtdj ihd shclhk Uzdri ulUld 'tj: lalUghk yhdfd ;i nhvhd tvckn lugUg bikd isjknT ld jUhkkn hc onlj Uzdti ulUld luht aUkn.

تصویر خبر
معافیت-مشمولان-غایب-دارای-فرزند-معلول-ذهنی