یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:48

به یک فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه مبلمان در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه مبلمان در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lfglhk nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lfglhk nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lfglhk nv rl fi d; tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lfglhk nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi lfglhk nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-مبلمان-در-قم