سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت 08:56

به سرپرست کارگاه آقا جهت کارخانه بسته بندی در صفادشت کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام سرپرست کارگاه جهت کارخانه بسته بندی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi svPvsj ;hv'hi Hrh Oij ;hvohki fsji fknd nv wthnaj ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl svPvsj ;hv'hi Oij ;hvohki fsji fknd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj ;hv'hi Oij ;hvohki fsji fknd nv ;vO fi svPvsj ;hv'hi Hrh Oij ;hvohki fsji fknd nv wthnaj ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl svPvsj ;hv'hi Oij ;hvohki fsji fknd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-کارگاه-جهت-کارخانه-بسته-بندی-در-کرج