چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 09:37

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ;vO fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-پوشاک-در-کرج