یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 14:35

فیزیوتراپیست محمد صفوی عضو انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: یکی از روش های موثر در فیزیوتراپی برای رفع دردهای مزمن عضلانی سوزن درمانی است.

tdcdUjvhPdsj lpln wtUd uqU hkOlk tdcdUjvhPd hdvhk 'tj: d;d hc vUa ihd lUev nv tdcdUjvhPd fvhd vtu nvnihd lclk uqghkd sUck nvlhkd hsj. sUck nvlhkd d;d hc vUa ihd lUev nv vtu nvnihd uqghkd hsj tdcdUjvhPdsj lpln wtUd uqU hkOlk tdcdUjvhPd hdvhk 'tj: d;d hc vUa ihd lUev nv tdcdUjvhPd fvhd vtu nvnihd lclk uqghkd sUck nvlhkd hsj.

تصویر خبر
سوزن-درمانی-یکی-از-روش-های-موثر-در-رفع-دردهای-عضلانی-است