دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 11:37

به یک فروشنده مجرد خانم جهت کار در فروشگاه لباس به صورت نیمه وقت از ساعت ۱۴ الی ۲۱ با ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لباس در شهرزنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni lOvn ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs fi wUvj kdli Urj hc shuj ۱۴ hgd ۲۱ fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs nv aivckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs nv aivckOhk fi d; tvUakni lOvn ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs fi wUvj kdli Urj hc shuj ۱۴ hgd ۲۱ fh ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi gfhs nv aivckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-لباس-در-شهرزنجان