سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 10:32

به یک نفر مامای غیر شاغل جهت شیفت صبح و عصر در مطب دکتر محمد حسینی نتاج و مسلط به ... نوشته استخدام ماما جهت کار در مطب دکتر در شهر مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv lhlhd ydv ahyg Oij adtj wfp U uwv nv lxf n;jv lpln psdkd kjhO U lsgx fi ... kUaji hsjonhl lhlh Oij ;hv nv lxf n;jv nv aiv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lhlh Oij ;hv nv lxf n;jv nv aiv lain fi d; ktv lhlhd ydv ahyg Oij adtj wfp U uwv nv lxf n;jv lpln psdkd kjhO U lsgx fi ... kUaji hsjonhl lhlh Oij ;hv nv lxf n;jv nv aiv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-ماما-جهت-کار-در-مطب-دکتر-در-شهر-مشهد
برچسب های مرتبط: