شنبه 4 دی 1395 ساعت 13:06

به یک فروشنده خانم به صورت نیمه وقت در شیفت بعدازظهر جهت کار در فروشگاه پوشاک در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; tvUakni ohkl fi wUvj kdli Urj nv adtj funhcziv Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ckOhk fi d; tvUakni ohkl fi wUvj kdli Urj nv adtj funhcziv Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi PUah; nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-پوشاک-در-زنجان