شنبه 4 دی 1395 ساعت 14:46

درستی نتایج حاصل از فعالیت‌های ژئوفیزیک در ارگ علیشاه با انجام کاوش اضطراری در این محوطه در روزهای آتی بررسی می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nvsjd kjhdO phwg hc tuhgdj‌ihd CmUtdcd; nv hv' ugdahi fh hkOhl ;hUa hqxvhvd nv hdk lpUxi nv vUcihd Hjd fvvsd ld‌aUn. Hyhc ;hUa hqxvhvd hv' ugdahi nv vUcihd Hjd nvsjd kjhdO phwg hc tuhgdj‌ihd CmUtdcd; nv hv' ugdahi fh hkOhl ;hUa hqxvhvd nv hdk lpUxi nv vUcihd Hjd fvvsd ld‌aUn.

تصویر خبر
آغاز-کاوش-اضطراری-ارگ-علیشاه-در-روزهای-آتی