دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 16:26

صانعی از برگزاری آیین بزرگداشت مبارز بدون مرز «فیدل کاسترو» در روز سه‌شنبه در دانشگاه امام صادق خبر داد.

whkud hc fv'chvd Hddk fcv'nhaj lfhvc fnUk lvc Ktdng ;hsjvUL nv vUc si‌akfi nv nhka'hi hlhl whnr ofv nhn. Hddk fcv'nhaj K;hsjvUL nv nhka'hi hlhl whnr whkud hc fv'chvd Hddk fcv'nhaj lfhvc fnUk lvc Ktdng ;hsjvUL nv vUc si‌akfi nv nhka'hi hlhl whnr ofv nhn.

تصویر خبر
آیین-بزرگداشت--کاسترو--در-دانشگاه-امام-صادق
برچسب های مرتبط: