دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 17:12

طرف یک تکه کاغذ پیدا کرد که روی آن یک شماره تلفن نوشته شده بود. به آن شماره زنگ زد و گفت؛ شماره تلفن شما را پیدا کرده‌ام، آدرس بدهید برایتان بیاورم!

xvt d; j;i ;hyb Pdnh ;vn ;i vUd Hk d; alhvi jgtk kUaji ani fUn. fi Hk alhvi ck' cn U 'tjY alhvi jgtk alh vh Pdnh ;vni‌hlT Hnvs fnidn fvhdjhk fdhUvl! hdk nd'v Ii wdyi hd hsj! xvt d; j;i ;hyb Pdnh ;vn ;i vUd Hk d; alhvi jgtk kUaji ani fUn. fi Hk alhvi ck' cn U 'tjY alhvi jgtk alh vh Pdnh ;vni‌hlT Hnvs fnidn fvhdjhk fdhUvl!

تصویر خبر
این-دیگر-چه-صیغه-ای-است-