چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 12:21

به چند نفر خانم جهت کار بسته بندی در کارگاه انتشاراتی دانشمندان کوچک در شهر زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی در کارگاه انتشاراتی در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Ikn ktv ohkl Oij ;hv fsji fknd nv ;hv'hi hkjahvhjd nhkalknhk ;UI; nv aiv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hv'hi hkjahvhjd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hv'hi hkjahvhjd nv ckOhk fi Ikn ktv ohkl Oij ;hv fsji fknd nv ;hv'hi hkjahvhjd nhkalknhk ;UI; nv aiv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd nv ;hv'hi hkjahvhjd nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-بسته-بندی-در-کارگاه-انتشاراتی-در-زنجان