چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 20:29

در حاشیه تصمیم دولت برای تجهیز تمام روستاها به اینترنت، مسعود ماهینی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

nv phadi jwldl nUgj fvhd jOidc jlhl vUsjhih fi hdkjvkjT lsuUn lhidkd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli rhkUk lkjav ;vn. rwi IUPhk lUfhdg fhc! nv phadi jwldl nUgj fvhd jOidc jlhl vUsjhih fi hdkjvkjT lsuUn lhidkd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli rhkUk lkjav ;vn.

تصویر خبر
قصه-چوپان-موبایل-باز-
برچسب های مرتبط: