پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 10:24

«افتخاری: از روزی که آمدم باشگاه استقلال یک ریال هم به بدهی های باشگاه اضافه نشده است!» خبر ورزشی با این توضیح، کارتون زیر را منتشر کرده است.

Khtjohvd: hc vUcd ;i Hlnl fha'hi hsjrghg d; vdhg il fi fnid ihd fha'hi hqhti kani hsj!L ofv Uvcad fh hdk jUqdpT ;hvjUk cdv vh lkjav ;vni hsj. vhc fnid‌ihd fha'hi hsjrghg! Khtjohvd: hc vUcd ;i Hlnl fha'hi hsjrghg d; vdhg il fi fnid ihd fha'hi hqhti kani hsj!L ofv Uvcad fh hdk jUqdpT ;hvjUk cdv vh lkjav ;vni hsj.

تصویر خبر
راز-بدهی-های-باشگاه-استقلال-
برچسب های مرتبط: