پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 10:26

روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش به اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهور در خصوص وضعیت کشور بعد از دوره احمدی نژاد پرداخته است.

vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi hzihvhj hodv luhUk hUg vdds OliUv nv owUw Uqudj ;aUv fun hc nUvi hplnd kChn Pvnhoji hsj. ;aUv vh leg Pvhdn tvsjhnkn ji nvi! vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi hzihvhj hodv luhUk hUg vdds OliUv nv owUw Uqudj ;aUv fun hc nUvi hplnd kChn Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
کشور-را-مثل-پراید-فرستادند-ته-دره-